ОГЛАСНА ТАБЛА
СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Србија лежи на руди злата вредној 30 милијарди долара

От­кри­ве­но но­во на­ла­зи­ште на ло­ка­ци­ји Чо­ка Ра­ки­та Хо­мо­ље код Жа­гу­би­це, са ис­ко­ри­шће­њем зла­та ве­ћим од 93 од­сто.
У ис­точ­ној Ср­би­ји от­кри­ве­но је но­во на­ла­зи­ште зла­та на под­руч­ју из­ме­ђу Жа­гу­би­це и Цр­ног вр­ха. Пре­ли­ми­нар­ни ре­зул­та­ти тех­но­ло­шких ис­пи­ти­ва­ња по­ка­зу­ју да је мо­гу­ће про­из­ве­сти чист кон­цен­трат зла­та, са укуп­ним ис­ко­ри­шће­њем ве­ћим од 93 од­сто, са­оп­ште­но је из ка­над­ске ком­па­ни­је „Дан­ди”. Ова фир­ма ис­тра­жу­је ло­ка­ли­тет Чо­ка Ра­ки­та Хо­мо­ље, где су от­кри­ве­не ви­со­ко­ква­ли­тет­не ру­де зла­та и ба­кра. На 517 ме­та­ра ду­би­не на­ђе­но је 63,46 гра­ма зла­та по то­ни и 0,11 од­сто ба­кра, пре­ци­зи­ра­но је у са­оп­ште­њу. Из ове ка­над­ске ком­па­ни­је, ко­ја ис­тра­жу­је на под­руч­ју Жа­гу­би­це, на­во­ди се да су на­до­мак њи­хо­вог про­јек­та „Зла­то Ти­мок” на ло­ка­ли­те­ту Чо­ка Ра­ки­та Хо­мо­ље про­на­ђе­ни зла­то и ба­кар, ме­ђу дру­гим узор­ци­ма ви­со­ког ква­ли­те­та. Бу­ше­ње је за­вр­ше­но у че­твр­том квар­та­лу 2022, а до­дат­но те­сти­ра­ње би­ће ура­ђе­но то­ком ове го­ди­не.

– Уз­бу­ђе­ни смо што мо­же­мо да об­ја­ви­мо ове из­у­зет­не ре­зул­та­те не­дав­но за­вр­ше­ног бу­ше­ња на ло­ка­ли­те­ту Чо­ка Ра­ки­та. Оп­се­жно бу­ше­ње ко­је не ути­че на жи­вот­ну сре­ди­ну ра­ђе­но је у ви­ше пра­ва­ца – ре­као је Деј­вид Реј, пред­сед­ник и из­вр­шни ди­рек­тор ком­па­ни­је „Дан­ди пре­шис ме­талс”.
Због от­кри­ћа ви­со­ко­ква­ли­тет­ног ле­жи­шта у не­по­сред­ној бли­зи­ни њи­хо­вог про­јек­та „Зла­то Ти­мок”, при­о­ри­тет њи­хо­вих ак­тив­но­сти у Ср­би­ји је са­да, ка­ко на­во­де, ис­тра­жи­ва­ње у Чо­ка Ра­ки­ти.

Ду­брав­ка Ђе­до­вић, ми­ни­стар­ка ру­дар­ства и енер­ге­ти­ке ју­че је по­твр­ди­ла ову вест. По­тен­ци­јал­не ре­зер­ве ва­жне су са аспек­та ко­ли­чи­не ру­де, са­др­жа­ја зла­та, што у пер­спек­ти­ви мо­же би­ти од ве­ли­ког зна­ча­ја за еко­но­ми­ју це­ле зе­мље, по­себ­но за ре­ги­он ис­точ­не Ср­би­је.

– Тре­ба на­по­ме­ну­ти, да је про­је­кат у фа­зи ис­тра­жи­ва­ња, да је по­треб­но кроз но­ва ис­пи­ти­ва­ња по­твр­ди­ти ове до­бре ре­зул­та­те, а на­кон то­га из­ра­ди­ти ела­бо­рат ко­јим ће се из­вр­ши­ти ве­ри­фи­ка­ци­ја ре­сур­са и ре­зер­ви – ка­за­ла је Ђе­до­ви­ће­ва.
Ис­тра­жи­ва­ња ко­ја су спро­ве­де­на у прет­ход­ном пе­ри­о­ду су охра­бру­ју­ћа у сми­слу ре­зул­та­та са ви­со­ким са­др­жа­јем зла­та, као и мо­гућ­но­шћу до­би­ја­ња истог кроз про­цес фло­ти­ра­ња и ка­сни­је ме­та­лур­шки про­цес. Ово по­тен­ци­јал­но ле­жи­ште да­је до­дат­ну вред­ност ле­жи­шти­ма ко­ја су већ де­тек­то­ва­на на про­јек­ту Ти­мок код Жа­гу­би­це, ко­ји ре­а­ли­зу­је ком­па­ни­ја „Дан­ди пре­шис ме­талс”.

Ми­ни­стар­ка ни­је ре­кла да ли је ово на­ла­зи­ште оно ко­је је не­дав­но спо­ми­њао пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић, бу­ду­ћи да се на­ла­зи у ис­точ­ној Ср­би­ји. Пред­сед­ник Ср­би­је је ка­зао да је на ју­го­и­сто­ку Ср­би­је про­на­ђе­но на­ла­зи­ште у ко­ме има ви­ше зла­та не­го у Чу­ка­ру Пе­ки код Бо­ра.

Пре­драг Ми­ја­то­вић, за­ме­ник ди­рек­то­ра Ге­о­ло­шког за­во­да Ср­би­је, на­вео је да не зна на шта је пред­сед­ник Ср­би­је ми­слио, јер се у на­шој зе­мљи ис­тра­жу­је зла­то на 30 ло­ка­ли­те­та. Не­ма пре­ци­зног по­да­тка ко­ли­ке су ре­зер­ве зла­та код нас јер 30 го­ди­на ни­је ура­ђе­на про­це­на о ре­зер­ва­ма би­ло ко­је си­ро­ви­не. Прет­по­ста­вља се да има око 500 то­на зла­та (без но­вих от­кри­ћа што је пред­сед­ник Ср­би­је на­ја­вио у ју­го­и­сточ­ној Ср­би­ји и овог из­ме­ђу Цр­ног вр­ха и Жа­гу­би­це). То је 500 ми­ли­о­на гра­ма или 16 ми­ли­о­на ун­ци. Тре­нут­на це­на фи­не ун­це на свет­ском тр­жи­шту је око 1.900 до­ла­ра. Што зна­чи да на­ше ре­зер­ве зла­та вре­де око 30 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, из­вео је ра­чу­ни­цу Ми­ја­то­вић за „По­ли­ти­ку”.

Наш са­го­вор­ник је на­по­ме­нуо да је на на­ла­зи­шту Чо­ка Ра­ки­та, ис­тра­жи­ва­њи­ма кон­ста­то­ва­но три ти­па ру­де: ок­си­да­тив­на, сул­фат­на и пре­ла­зни тип ру­де.

– Са ге­о­ло­шког аспек­та ни­је про­блем сра­чу­на­ти ко­ли­ке су ре­зер­ве и ко­ли­ко има ме­та­ла, али оста­је про­блем тех­но­ло­шке ше­ме за пре­ра­ду ру­де. Да ли се мо­гу сва три ти­па ру­де исто­вре­ме­но пре­ра­ђи­ва­ти или мо­ра да се ра­ди се­лек­тив­на екс­пло­а­та­ци­ја или мо­жда јед­на од тих ру­да да се оста­ви за дру­га вре­ме­на, а да се дру­ги ти­по­ви екс­пло­а­ти­шу. То су про­блем ко­ји су се ја­ви­ли на том ле­жи­шту. Тач­но је да има до­бре са­др­жа­је. Не знам да ли се по­да­так ко­ји су Ка­на­ђа­ни са­оп­шти­ли од­но­си на сред­њи са­др­жај ба­кра и зла­та у ле­жи­шту или је са­мо дат као је­ди­нич­ни при­мер о ка­квим са­др­жа­ји­ма је реч – об­ја­снио је Ми­ја­то­вић. До­дао је да је ово ле­жи­ште и ра­ни­је ис­тра­жи­ва­но у окви­ру бор­ске зо­не, а да га „Дан­ди” ис­тра­жу­је у по­след­њих 12 го­ди­на.
Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма од пр­вих по­зи­тив­них ре­зул­та­та до од­бра­не ела­бо­ра­те о ре­зер­ва­ма, што је пр­ви ко­рак ка отва­ра­њу руд­ни­ка, мо­же да про­ђе де­сет го­ди­на и ви­ше, а да се отво­ри руд­ник из­ме­ђу 15 и 20 го­ди­на.

– За­вр­ши­ли су фа­зу ге­о­ло­шких ис­тра­жи­ва­ња, раз­ме­ре, са­др­жај, и об­лик ле­жи­шта и са­да се ра­ди ела­бо­рат о ре­зер­ва­ма, ко­ји би тре­ба­ло да бу­де об­ја­вљен у пр­вој по­ло­ви­ни го­ди­не. Ела­бо­рат тре­ба да по­ка­же да ли је ис­пла­ти­во екс­пло­а­ти­са­ти це­ло ле­жи­ште, по­је­ди­не де­ло­ве или по­је­ди­не вр­сте ру­да. По­сле то­га се ра­ди про­це­на ути­ца­ја на жи­вот­ну сре­ди­ну, сту­ди­ја из­во­дљи­во­сти и глав­ни ру­дар­ски про­је­кат. Ка­да се то за­вр­ши под­но­си се зах­тев за екс­пло­а­та­ци­о­но пра­во. На­ред­ни ко­рак је да се за­поч­не са ра­до­ви­ма и да иза­ђе ко­ми­си­ја ко­ја тре­ба да утвр­ди да је све ура­ђе­но по за­ко­ну и тек он­да се до­би­ја до­зво­ла за из­во­ђе­ње ру­дар­ских ра­до­ва. Та­да зва­нич­но по­чи­ње екс­пло­а­та­ци­ја – ка­зао је Ми­ја­то­вић.

Политика

Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Лето са Стојаном Стивом Тешићем на платоу хидроцентрале “Под градом” (ВИДЕО)

Време за куповину некретнине на мору?

Ускоро почиње исплата пензија за јул

Ево када наступају наши представници на Олимпијским играма

На спортским теренима у Турици припреме картинг репрезентације Србије у наредна три месеца

Летњи улични ерски кабаре од 26. до 28. јула

Летњи биоскоп на отвореном одушевио посетиоце на међустаници Голд гондоле

Облачно и свежије – локално могуће непогоде

Борцима са подручја града Ужица додељене борачке легитимације