11.4 C
Uzice
новембар 15, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Raspisan tender za radove na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci ( 2 faza)

Naziv i adresa Naručioca:JKP“Bioktoš“,Heroja Luna 2,Užice

Internet stranica: www.bioktos.com

Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji poslovnog objekta n azelenoj pijaci

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:radovi na izgradnji poslovnih objekata-45213000

Konkursna dokumentacija se može preuzeti u elektronskom formatu na Portalu javnih nabavki,internet adresa  www.portal.ujn.gov.rs i internet adresi Naručioca www.bioktos.com

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti,zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu Naručioca:JKP“Bioktoš“Užice,Heroja Luna 2-pisarnica sa naznakom:“Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku br.JN 10/19–radovi na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci

Na poleđini koverte treba navesti naziv i adrersu ponuđača.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručilac istu primio do     03.07.2019.godine do 13:00 časova.

Neblagovremenom ponudom će se smatrati ona ponuda koju je naručilac primio nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Neblagovremene ponude komisija za javnu nabavku naručioca će,po okončanju postupka otvaranja ponuda,vratiti neotvorene ponuđaču sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Podnošenje ponuda sa varijantama i avansom nije dozvoljeno.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno,po isteku roka za podnošenje ponuda,dana 03.07.2019. godine u 13:30časova,na adresi naručioca,u poslovnim kancelarijama.

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje za učestvovanje u otvaranju ponuda.

Rok u kome će naručilac doneti Odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom je 15(petnaest)dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti u vremenu

 od 10-14 časova.Kontakt >nabavka@bioktos.com

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Sprečiti moguće posledice RSV virusa kod dece

Oglasna Tabla

Održana trbina „Traganje za smislom“

Oglasna Tabla

Saslušani osumnjičeni za krađu dokumenata iz srpske fabrike oružja: Trojica Srba i Albanac iza rešetaka 30 dana

Oglasna Tabla

Milutin je ispao iz čamca i stradao: Ronioci pronašli telo Užičanina koji se utopio u Zlatarskom jezeru

Oglasna Tabla

Ističe rok za plaćanje 4. rate poreza na imovinu

Oglasna Tabla

II nagrada na Međunarnom sajmu urbanizma u Nišu

Oglasna Tabla

Nađeno beživotno telo žene u kući na Zlatiboru, muškarac povređen

Oglasna Tabla

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme

Oglasna Tabla

Nisu hteli da zakrpe rupu, onda je Milan u rupu na sred puta posadio cveće, problem je rešen hitno ( FOTO)

Oglasna Tabla