23.8 C
Uzice
септембар 16, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Raspisan tender za radove na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci ( 2 faza)

Naziv i adresa Naručioca:JKP“Bioktoš“,Heroja Luna 2,Užice

Internet stranica: www.bioktos.com

Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji poslovnog objekta n azelenoj pijaci

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:radovi na izgradnji poslovnih objekata-45213000

Konkursna dokumentacija se može preuzeti u elektronskom formatu na Portalu javnih nabavki,internet adresa  www.portal.ujn.gov.rs i internet adresi Naručioca www.bioktos.com

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti,zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu Naručioca:JKP“Bioktoš“Užice,Heroja Luna 2-pisarnica sa naznakom:“Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku br.JN 10/19–radovi na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci

Na poleđini koverte treba navesti naziv i adrersu ponuđača.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručilac istu primio do     03.07.2019.godine do 13:00 časova.

Neblagovremenom ponudom će se smatrati ona ponuda koju je naručilac primio nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Neblagovremene ponude komisija za javnu nabavku naručioca će,po okončanju postupka otvaranja ponuda,vratiti neotvorene ponuđaču sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Podnošenje ponuda sa varijantama i avansom nije dozvoljeno.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno,po isteku roka za podnošenje ponuda,dana 03.07.2019. godine u 13:30časova,na adresi naručioca,u poslovnim kancelarijama.

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje za učestvovanje u otvaranju ponuda.

Rok u kome će naručilac doneti Odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom je 15(petnaest)dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti u vremenu

 od 10-14 časova.Kontakt >nabavka@bioktos.com

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Užičanin Dragan Marković živi u Vankuveru i daleko od rodnog grada neguje i čuva srpsku tradiciju (VIDEO)

Oglasna Tabla

Gurmanski putevi vode u selo Mačkat

Oglasna Tabla

Titovi dugovi stigli na naplatu

Oglasna Tabla

Završena letnja sezona na Torniku

Oglasna Tabla

Pehari za sve užičke klubove na reliju Đerdap 2019.

Oglasna Tabla

Fondacija „Zajedno za mlade-prof. dr Danica Grujičić“ pokreće humanitarnu akciju u Užicu

Oglasna Tabla

Oko 90 odsto stambenih kredita u švajcarskim francima prebačeno u evre

Oglasna Tabla

Informatičari Srbije najbolji na Balkanu

Oglasna Tabla

Peticija Pokreta za decu „Tri plus”: Da svu đaci u Srbiji uče iz istih knjiga

Oglasna Tabla