OGLASNA TABLA – INFO
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Raspisan tender za radove na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci ( 2 faza)

Naziv i adresa Naručioca:JKP“Bioktoš“,Heroja Luna 2,Užice

Internet stranica: www.bioktos.com

Predmet javne nabavke: radovi na izgradnji poslovnog objekta n azelenoj pijaci

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:radovi na izgradnji poslovnih objekata-45213000

Konkursna dokumentacija se može preuzeti u elektronskom formatu na Portalu javnih nabavki,internet adresa  www.portal.ujn.gov.rs i internet adresi Naručioca www.bioktos.com

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti,zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu Naručioca:JKP“Bioktoš“Užice,Heroja Luna 2-pisarnica sa naznakom:“Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku br.JN 10/19–radovi na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci

Na poleđini koverte treba navesti naziv i adrersu ponuđača.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručilac istu primio do     03.07.2019.godine do 13:00 časova.

Neblagovremenom ponudom će se smatrati ona ponuda koju je naručilac primio nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

Neblagovremene ponude komisija za javnu nabavku naručioca će,po okončanju postupka otvaranja ponuda,vratiti neotvorene ponuđaču sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Podnošenje ponuda sa varijantama i avansom nije dozvoljeno.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno,po isteku roka za podnošenje ponuda,dana 03.07.2019. godine u 13:30časova,na adresi naručioca,u poslovnim kancelarijama.

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Predstavnik ponuđača dužan je da dostavi uredno overeno ovlašćenje za učestvovanje u otvaranju ponuda.

Rok u kome će naručilac doneti Odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom je 15(petnaest)dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti u vremenu

 od 10-14 časova.Kontakt >nabavka@bioktos.com

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Muzej „Staro selo“ Sirogojno: Program za leto 2020.

Oglasna Tabla

Majka Hrabrost: Doktorka iz Užica, majka petoro dece rođene carskim rezom (VIDEO)

Oglasna Tabla

Jedno nestalo dete je previše: Jurić kreće u kampanju za uvođenje sistema „Amber alert“

Oglasna Tabla

Grčka odlučila: Plaća smeštaj turistima ako se razbole od koronavirusa

Oglasna Tabla

Proslava matura je dozvoljena, ali uz ova pravila

Oglasna Tabla

Sabor trubača u Guči ipak u avgustu

Oglasna Tabla

Данас се славе Свети цар Константин и царица Јелена

Oglasna Tabla

Letnja sezona na Torniku od 15. juna

Oglasna Tabla

Mladi vezni igrač Slobode Veljko Tomić potpisao dvogodišnji ugovor

Oglasna Tabla