У циљу унапређења енергетске ефикасности и повећаног коришћења обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ужица и финансијске подршке домаћинствима која енергетски санирају своје објекте Град Ужице у сарадњи са Министарством рударства и енергетике за мере енергетске санације определио је 45 милиона динара. Данас је расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката у реализацији мера у домаћинствима и становима у стамбеним зградама. Према речима Наде Јовичић члана Градског већа за заштиту животне средине,енергетску ефикасност и туризам Јавни позив отворен је до 24. јула 2022. године.

“Према правилнику јавни позив односи се на привредне субјекте који се баве набавком и уградњом столарије, набавком и уградњом термоизолационих материјала за зидове, подове на тлу и термоизолационих материјала за кровне конструкције, набавком и уградњом топлотних  пумпи уз пратећу инсталацију и набавком и уградњом соларних колектора за припрему и потрошњу санитарне топле воде. Све ове мере односе се на породичне куће, осим мере која се односи на замену столарије и која се може реализовати и у становима у стамбеним зградама.

Привредни субјекти који се баве набавком и уградњом опреме и материјала из поменутих мера морају испунити одређене услове како би учествовали на јавном позиву. Морају бити уписани у регистар АПР-а, морају поседовати адекватне атесте за материјале и опрему коју ће уграђивати и против њих не сме бити покренут поступак стечаја или ликвидације”.

По истеку рока за пријављивање, биће формирана и објављена коначна листа привредних субјеката који су испунили услове. Јавни позив за физичка лица биће највероватније објављен почетком августа месеца и по његовом завршетку кренуће се у потписивање уговора и реализацију појединачних пројеката. Планирано је да се комплетно пројекат заврши до 11. фебруара 2023. године.

Сва потребна документација налази се на званичној интернет страници Града Ужица, одакле привредни субјекти могу да преузму неопходне обрасце. То могу учинити и лично на портирници Градске управе. Конкурсна пријава предаје се лично у Писарници Управе за урбанизам (канцеларија број 9) или препоручено поштом до 24. јула. Све неопходне информације могу се добити и на телефоне 031/592-416, 031/592-400, или електронски на:е-mail: vojo.djokovic@uzice.rsnada.jovicic@uzice.rs.