17.1 C
Uzice
јун 20, 2019
FOTO RAZGLEDNICA VESTI IZ OKRUGA

OBJAVLJEN TENDER ZA IDEJNI PROJEKAT I PLAN DETALJNE REGULACIJE TUNELA KADINJAČA

Kako Drina Info saznaje u Opštinskoj upravi  Bajina Bašta danas je objavljen tender za Idejni projekat i Plan detaljne regulacije i 3d model vizuelizacije tunela Kadinjača.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana a do kraja septembra se očekuje i potpisivanje Ugovora za izabranim ponuđačem. Rok za realizaciju ovih aktivnosti je 365 kalendarskih dana. Procenjena vrednost posla je 48.688.423,00 dinara bez PDV-a.

Projektovana brzina prolaska vozila kroz ovaj objekat će biti 80 km/čas.

Najznačajniji posao će biti terenski istražni radovi čemu je se posvetila posebna pažnja u konkursnoj dokumentaciji. Tunel će biti projektovan prema poslednjim evropskim direktivima i nemačkim standardima za gradnju ovakvih objekata.

„Očekujemo da dobijemo najkvalitetniju dokumentaciju za naš tunel kako se nebi događale greške i previdi tokom izbora izvođača ili gradnje. Projektant će biti dužan da uradi sve neophodne studije, analize, elaborate i druge neophodne ali i poželjne akte, kako bismo imali preduslove za pregovore sa zainteresovanim investitorima za gradnju najmodernijeg tunela u Republici Srbiji.“ kaže za naš portal koordinator projekta Ivan Marković iz Opštinske uprave Bajina Bašta.

„Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu privrede Republike Srbije i pomoćnici ministra gospođi Biljani Žarković i njenom timu kao i Javnom preduzeću Putevi Srbije koji su radili sa Gradom Užicem i opštinom Bajina Bašta veoma intezivno na ovom zadatku.“ – saopštava Marković

Kadinjaca

Kadinjača

Zadatak projektanta će biti izrada sledećih dokumenata:

– Plan detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub-Dubci.

– Građevinski projekat – Trasa

Inženjersko – geološki i geotehnički uslovi (trasa, objekti, pozajmišta i deponije materijala)

Saobraćajne analize i prognoze

Hidrološko-hidrauličke analize

Projekat kolovozne konstrukcije

Projekat odvodnjavanja

Projekat regulacije vodotokova

Projekat inženjerskih konstrukcija i objekata

Projekat mostova

Projekat tunela

Projekat saobraćajne signalizacije i opreme

Projekat pratećih sadržaja

Projekat tehničke infrastrukture

Projekat uređenja putnog pojasa

Projekat tehničkih mera zaštite životne sredine

Projekat geodetskih radova

Projekat eksproprijacije

Projekat organizacije i tehnologije izvođenja radova

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija opravdanosti

Separat za tendersku dokumentaciju

– Model 3d vizuelizacije trase i objekata

PROJEKTANT JE DUŽAN DA PREDSTAVI REZULTATE I IZVRŠI PREZENTACIJU SLEDEĆIH DOKUMENATA

Program geodetskih radova za Projekat za građevinsku dozvolu

Za optimalnu trasu koja je numerički definisana u apsolutnom koordinatnom sistemu potrebno je utvrditi program geodetskih radova koji treba da obuhvati: projekat operativnog poligona, kontrolu datih veličina i stabilizaciju tačaka operativnog poligona, merenje i izravnjavanje mreže poligona, dopunska merenja u zoni optimalne trase.

Program istražnih geotehničkih radova za Projekat za građevinsku dozvolu

Ovaj program predviđa radove u zoni optimalne trase, uključujući i zone pozajmišta i deponija, na osnovu uvida u dokumentaciju o ranijim geotehničkim istražnim radovima i kompletne projektne dokumentacije za optimalnu trasu.

Program hidroloških istraživanja za Projekat za građevinsku dozvolu

U okviru ovog programa treba predvideti neophodna hidrološka istraživanja u koridoru optimalne trase puta kako bi se moglo pristupiti dimenzionisanju i proveri objekata odvodnjavanja u sledećoj projektnoj fazi.

Projektni zadatak za izradu Projekta za građevinsku dozvolu

Obaveza projektanta je da u skladu sa rezultatima svih prethodnih aktivnosti, odnosno u skladu sa svim studijama, elaboratima i projektima Idejnog projekta izradi predlog Projektnog zadatka za nivo Projekta za građevinsku dozvolu i dostavi Investitoru na verifikaciju.

 Kompletiranje Idejnog projekta

Ova aktivnost predpostavlja finalizaciju svih tekstualnih, grafičkih i numeričkih priloga i umnožavanje za potrebe revizije; finalizaciju svih pratećih projekata i izveštaja (tekst, grafika, numerika) i umnožavanje za potrebe revizije; izradu sinteznog materijala za javnu prezentaciju Idejnog projekta; izradu digitalnog zapisa svih delova Idejnog projekta i dokumenata na bazi kojih je on urađen. Kompletan Idejni projekat je potrebno prezentovati u formatu A4, postupajući u svemu prema važećem “Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata“ (Sl.gl. RS br. 23/77 i 77/2015).

Revizija i usvajanje Idejnog projekta

Revizija Idejnog projekta mora se sprovesti u skladu sa zakonskim odredbama i primeriti značaju putne deonice. U toku rada stručne kontrole, ako ima primedbi, revidenti imenovani po oblastima dostavljaju Preliminarne izveštaje i nakon usaglašavanja primedbi i postupanja po njima Reviziona komisija sastavlja Završni izveštaj o usvajanju kompletene projektno-tehničke dokumentacije.

 Idejni projekat – finalna dokumentacija

U okviru ove aktivnosti pristupa se formiranju finalne dokumentacije Idejnog projekta, a u svemu prema Završnom izveštaju Revizione komisije koji je satavni deo finalne dokumentacije. Obaveza projektanta je da celokupnu projektnu dokumentaciju uradi  na srpskom jeziku, a da se dvojezično na srpskom i na engleskom jeziku radi samo separat neophodan za tendersku dokumentaciju (tehnički opis, situacioni plan sa lokacijama svih objekata, karakteristični poprečni preseci saobraćajnica i objekata, predmer i predračun, tehničke specifikacije).

Studija opravdanosti

Studija opravdanosti predstavlja u suštini tehno-ekonomsku analizu Idejnog projekta usvojene deonice sa ciljem da se dobiju pouzdani pokazatelji na osnovu kojih bi se definisao prioritet izgradnje deonice na putnoj mreži. Sadrži odgovarajuće grafičke i numeričke priloge saglasno usvojenoj metodologiji i tehnologiji izrade Studije opravdanosti na nivou detaljnosti Idejnog projekta, u svemu u skladu sa važećim Pravilnikom za izradu Studija opravdanosti.

Izvor: Drina Info

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Promenljivo i sparno vreme

Oglasna Tabla

Mnogi bi da zarade na malinama, a Milomir je i zvanično svetski rekorder u tome: Otkriva koja je sorta crvenog zlata najisplativija

Oglasna Tabla

Nastavljena rekonstrukcija glavnih seoskih saobraćajnica

Oglasna Tabla