ОГЛАСНА ТАБЛА
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

На Аеро­дро­му „По­ни­кве” по­че­ло раз­ми­ни­ра­ње те­ре­на

На Аеро­дро­му „По­ни­кве” код Ужи­ца ју­че је по­че­ло раз­ми­ни­ра­ње де­ла те­ре­на на ко­ји су ба­че­не авио и ка­сет­не бом­бе то­ком НА­ТО бом­бар­до­ва­ња 1999. Про­је­кат фи­нан­си­ра Вла­да Ср­би­је уз по­моћ САД и Ре­пу­бли­ке Ко­ре­је, а пре­ко Ме­ђу­на­род­не фон­да­ци­је за ја­ча­ње без­бед­но­сти љу­ди из Сло­ве­ни­је ИТФ. „Про­је­кат об­у­хва­та 152.650 ква­драт­них ме­та­ра, оче­ку­је­мо да се за­вр­ши за три до че­ти­ри не­де­ље, уко­ли­ко вре­мен­ски усло­ви не бу­ду ути­ца­ли на рад де­ми­не­ра.

У овом тре­нут­ку не зна­мо ко­ли­ко има не­ек­спло­ди­ра­них убој­них сред­ста­ва, то ће­мо зна­ти на­кон про­на­ла­ска и њи­хо­вог без­бед­ног уни­шта­ва­ња”, ка­зао је Ми­о­драг Ми­лен­ко­вић из Цен­тра за раз­ми­ни­ра­ње, пре­нео је Тан­југ. Он је на­вео и да се на овом аеро­дро­му на­ла­зи 20 ка­по­ни­ра (скло­ни­шта за ави­о­не) од ко­јих су њих 13 бом­бар­до­ва­ни по не­ко­ли­ко пу­та и по­при­лич­но уни­ште­ни. Цен­тар за раз­ми­ни­ра­ње из­ра­ђу­је про­јек­те за сва­ки од њих, а ди­на­ми­ка чи­шће­ња ће за­ви­си­ти од фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва. „Си­ту­а­ци­ја је до­ста зах­тев­на и сва­ки ка­по­нир ће би­ти пред­мет по­себ­ног про­јек­та”, на­вео је Ми­лен­ко­вић.

Аеро­дром „По­ни­кве” је 1999. бом­бар­до­ван у ви­ше на­вра­та, на ње­га је ба­че­но ви­ше сто­ти­на про­јек­ти­ла, а раз­ми­ни­ра­ње је вр­ше­но у ви­ше на­вра­та и углав­ном је очи­шће­на пи­ста. „Пи­ста је очи­шће­на и без­бед­на за оне ко­ји ко­ри­сте аеро­дром”, ка­зао је Ми­лен­ко­вић.

Ду­жи­на пи­сте у упо­тре­би је 1.830 ме­та­ра, очи­шће­но је 2.200 ме­та­ра од убо­ји­тих сред­ста­ва, а укуп­на ду­жи­на је 3.050 ме­та­ра, што је свр­ста­ва у нај­ду­жу пи­сту на Бал­ка­ну. Ру­ко­во­ди­лац аеро­дро­ма Пре­драг Ба­бић ре­као је да је план да се са­ни­ра је­дан део пи­сте, али и ре­кон­струк­ци­ја це­ле пи­сте. „За­вр­ша­ва­мо про­јект­но-тех­нич­ку до­ку­мен­та­ци­ју. Обим са­о­бра­ћа­ја ће за­ви­си­ти од свих ових про­је­ка­та ко­је ре­а­ли­зу­је­мо. Са­да на аеро­дром сле­ћу ави­о­ни код­ног сло­ва Б, би­знис и ге­не­рал­не ави­ја­ци­је, а по ре­а­ли­за­ци­ји ових про­је­ка­та мо­ћи ће и ве­ћи ави­о­ни”, ка­зао је Ба­бић.

Извор: Политика

Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Предавање посвећено Животи Вранићу

12 НАПИТАКА НАЈБОЉЕ САГОРЕВА КАЛОРИЈЕ: Дају осећај ситости и помажу вам да се смањите за 3 броја

Паприкаш од меса за данашњи ручак: Уживаћете у укусу (ВИДЕО)

Да ли ће онај ко насрне на наставника ићи у затвор и шта значи измена Кривичног законика

Бацамо годишње на стотине тона вуне, а носимо синтетику – зна ли Србија где јој је рабош?

У поноћ почиње изборна тишина

Креће туристички возић, са радом почиње и СтаПарк

Уз средства из буџета снажна подршка државе за путну инфраструктуру

Град Ужице за матуранте, велика журка у Градском културном центру (ВИДЕО)