15.9 C
Uzice
март 24, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Konkurs za izradu urbanističko – arhitektonskog rešenja infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu

Javno preduzeće “Užice razvoj“Užice, u ime i za račun Javnog preduzeća“Gradska toplana“Užice, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2015)raspisuje

KONKURS
za izradu urbanističko – arhitektonskog rešenja
infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu
(na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

1. Naziv, adresa i internet stranica Raspisivača i Sprovodioca Konkursa
Naziv i adresa:Javno preduzeće “Užice razvoj“ Užice Vukole Dabića br. 1, Internet strana:_www.uerazvoj.uzice.rs

2. Naziv Konkursa
Urbanističko – arhitektonsko rešenje infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

3. Vrsta Konkursa
Konkurs je prema pravu na učestvovanje otvoreni, prema cilju je projektni, prema stepenu sprovođenja je jednostepeni konkurs, a po načinu predaje konkurs je anonimni.

4. Predmet i cilj Konkursa
Konkurstretirainfrastrukturni most i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)
Usvajanjem urbanističkoarhitektonskog rešenja stiču se, Zakonom predviđeni osnovi, za realizaciju daljih aktivnosti u cilju izgradnje infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra) sa krajnjim ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg snabdevanja centralne gradske zone toplotnom energijom

5. Opis konkursnog zadatka
Zadatak Konkursa je izrada urbanističko – arhitektonskog rešenja infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)
Planski osnov za urbanističko – arhitektonski konkurs je Plan detaljne regulacije“Kotlarnica na Međaju“( Sl.list grada Užica br.35/15)

6. Uslovi Konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost.Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih struka u cilju unapređenja konkursnog rešenja.Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

7. Obavezni uslovi za učešće na Konkursu
Obavezni uslovi za učešće na Konkursu su da konkursni rad mora biti:
• dostavljen na vreme i na način utvrđen Raspisom,
• izrađen u skladu sa tehničkim zahtevima i da sadrži sve delove koji su dati u Raspisu i Programu Konkursa.

8. Žiri Konkursa
• Despić Zoran dipl.ing.arh.
• Penezić Ruža dipl.ing.arh.
• Filipović Branko dipl.ing.maš.
• Kovačević Vladandipl.ing.maš.
• Melentijević Zoran dipl.pravnik

10. Konkursna dokumentacija sadrži:
• Raspis Konkursa,
• Program Konkursa u digitalnom formatu,
• Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3,
• geodetska podloga lokacije i neposrednog okruženja u digitalnom formatu,
• fotodokumentacija u digitalnom formatu.
11. Mesto i način preuzimanja konkursne dokumentacije
Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije, vrši se na internet stranici Naručioca_ ili ličnim preuzimanjem na adresi 31000 Užice, ulica Vukole Dabića broj:1, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova.

12. Konkursni rokovi
• Početak konkursnog roka / datum oglašavanja 08.08.2018. godine;
• Rok za postavljanje pitanja i obilazak lokacije je do 28.08.2018. godine,
• Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu: office@uzicerazvoj.uzice.rs
• Rok za odgovore na pitanja je 10.09.2018. godine,
• Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na e-mail adresi: office@uzicerazvoj.uzice.rsu roku od deset radnih dana od isteka roka za postavljanje pitanjado isteka roka za predaju radova;
• Rok za predaju radova je do 08.10.2018. godine,
• Radovi se moraju predati 08.10.2018. godine do 12:00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) na pisarnici Javnog preduzeća“Užice razvoj“Užice, sa adresom, 31000 Užice, Vukole Dabića broj:1, radovi koji stignu posle roka za predaju se neće uzimati u obzir prilikom razmatranja;
• Objavljivanje rezultata Konkursa i izveštaj rada Žirija je 09.10.2018. godine,
• Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Naručioca:www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Postkonkursne aktivnosti će trajati najkasnije do 23.10.2018.godine godine,
• O terminu za podizanje nenagrađenih konkursnih radova učesnici će biti obavešteni na internet stranici Naručioca: www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima Konkursa biće organizovana 23.10.2018.godine.

13. Sadržaj konkursnog rada
Konkursni rad je skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik Konkursa predaje na vrednovanje i izbor Žiriju. Učesnik može da preda samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i sastoji se od sledećih priloga u analognom i digitalnom obliku:
Tekstualni deo (analogni i digitalni oblik)
1. Opis i obrazloženje predloženog rešenja,
2. Okvirne predračunske vrednosti predloženog rešenja ,
• Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu,
1. Popunjeni prilozi (dati u konkursnoj dokumentaciji).
Grafički prilozi (analogni i digitalni oblik)
1. Kompoziciono rešenje fizičke strukture sa uređenjem otvorenih prostora sa elementima nivelacije, regulacije i oblikovanja prostora (R – 1:500);
2. Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja područja u okviru tražene granice Konkursa, sa uređenjem partera i potrebnim izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:500);
• Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja novoprojektovanog mosta sa uređenjem partera na kat. parceli 12048/1 KO Užice i potrebnim presecima (najmanje jedan presek kroz most) i izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:250);

Trodimenzionalna predstava predloženog rešenja područja u celini, i u segmentima kompjuterska prezentacija trodimenzionalnih prikaza i/ili radna maketa);
3. Prilog/prilozi po izboru.

• Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji (analogni oblik)
1. Prilog 1 – Ček lista,
2. Prilog 2 – Izjava,
3. Prilog 3 – Podaci za povraćaj rada.
Svi navedeni elementi, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, kao i popunjeni obrasci dati konkursnom dokumentacijom, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada.Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

14. Način tehničko – oblikovane obrade konkursnog rada
Tekstualni deo
• Opis i obrazloženje predloženog rešenja i okvirne predračunske vrednosti predloženog rešenja, na A4 formatu dostaviti u 6 primeraka;
• Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo u gornjem desnom uglu naslovne strane, i numerisani u donjem desnom uglu;
• Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu dostaviti u 6 primeraka;
• Popunjeni prilozi (dati u konkursnoj dokumentaciji).
Grafički deo
• Grafički prilozi se dostavljaju na formatu B1, 100 x 70 cm u jednom primerku;
• Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, i numerisani u donjem desnom uglu.
Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji
• Prilozi 1, 2 i 3, dati konkursnom dokumentacijom, se dostavljaju u jednom primerku na način opisan Raspisom Konkursa.
Svi prilozi, grafički i tekstualni, se predaju u zatvorenom, neprozirnom paketu u kome mora biti:
1. spisak svih priloga (PRILOG 1 – ček lista) i
2. dve zatvorene koverte („AUTOR“ i „ADRESA ZA POVRATAK RADA“).
Na spoljašnjoj strani paket se označava samo istom šifrom.
Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu,
• Koverta sa naznakom „AUTOR“ treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu učesnika o prihvatanju uslova Konkursa i načina raspodele nagrada, kao i imena, adrese (poštanska i e-mail) i kontakt telefon autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada; autorski tim (koautori) ili pravna lica koja učestvuju u svojstvu učesnika obavezno navode lice ovlašćeno za zastupanje,(PRILOG 2 – izjava);
• Koverta sa naznakom „ADRESA ZA POVRATAK RADA“, treba da sadrži podatke o poštanskoj adresi na koju se, nakon Konkursa, dostavlja konkursni rad. (PRILOG 3 – podaci za povraćaj rada).
Učesnik može predati samo jedan konkursni rad.Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.
Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo, koverte, izjave i paket, označavaju se istom šifrom.
Sve priloge, tekstualne i grafičke, obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u pdf formatu, u rezoluciji od 200dpi, na SD-u ili na fleš memoriji.
Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.
Kriterijumi Žirija za ocenu radova
Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz Programa Konkursa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
• Karakter i kvalitet novog urbanog identiteta područja u kontekstu slike grada;
• Urbanističko – arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike celine i karakterističnih delova:
• Odnos prema graditeljskom i kulturnom nasleđu i odnos prema širem okruženju,
• Odnos prema neposrednom okruženju i kontaktnom području;
• Programska i tržišna opravdanost predloženog rešenja;
• Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
• Sprovodljivost rešenja;
• Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

16. Iznos naknade za radove
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 3( tri) rada koji odgovaraju propozicijama Konkursa dodeliće se nagrade i to na sledeći način:
1. nagrada: 100.000,oo dinara
2. nagrada: 50.000,oodinara
3. nagrada: 30.000,oo dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost Raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade i otkupe.
Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom – Raspisom.

17. Način realizacije prvoplasiranog rada, pravne i finansijske posledice vezane za vrstu i visinu nagrada
Nagrađeni rad koristiće se u celosti, ili njegovim delovima predstavljaće sastavni deo tehničke dokumentacije i biće korišćen kao idejni koncept i projektni zadatak u postupku sprovođenja javne nabavke za izradu glavnog projekta za izgradnju infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

• Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom i Raspisom;
• Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na Konkurs;
• Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava;
• Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivaču ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen;
• Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima, i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima;
• Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije;
• Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Naručilac može konsultovati autore nagrađenih i otkupljenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri (svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom);
• Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova;
• Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate Konkursa.
Sadržaj izjave učesnika
Učesnik Konkursa je anonimno fizičko ili pravno lice, ili više lica koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju, izradilo i predalo konkursni rad u skladu sa konkursnom dokumentacijom i Raspisom.
Sadržaj Izjave učesnika obuhvata sledeće:
• Ime i prezime (autora/članova autorskog tima, saradnika), adresa iz l.k. i br. l.k,
• Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika,
• Izjava o prihvatanju uslova Konkursa i načinu raspodele nagrada,
• Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora,
• Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen ili otkupljen,
• Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje ispunjava stručne i druge uslove prema Raspisu Konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na Konkursu,
• Način raspodele eventualne novčane nagrade date u procentima sa podacima za uplatu za navedena lica (autore i saradnike),
• Izjavu o saglasnosti da se na izložbi radova i u katalogu objavi ime(na) autora u slučaju da nije među nagrađenim radovima.

19. Jezik Konkursa
Konkurs se sprovodi na srpskom jeziku.

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Nekada poznati užički pekar jedna je od žrtava jučerašnjeg požara

Oglasna Tabla

Srebrna medalja na prvenstvu Srbije za mlađanog Ognjena Šimšića

Oglasna Tabla

Beseda srpskog generala svojim pilotima zbog koje će se svaki Srbin naježiti: “Možda je ovo let u smrt, ali ne običnu, već časnu” (VIDEO)

Oglasna Tabla