Užice Oglasna Tabla
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Konkurs za izradu urbanističko – arhitektonskog rešenja infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu

Javno preduzeće “Užice razvoj“Užice, u ime i za račun Javnog preduzeća“Gradska toplana“Užice, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2015)raspisuje

KONKURS
za izradu urbanističko – arhitektonskog rešenja
infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu
(na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

1. Naziv, adresa i internet stranica Raspisivača i Sprovodioca Konkursa
Naziv i adresa:Javno preduzeće “Užice razvoj“ Užice Vukole Dabića br. 1, Internet strana:_www.uerazvoj.uzice.rs

2. Naziv Konkursa
Urbanističko – arhitektonsko rešenje infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

3. Vrsta Konkursa
Konkurs je prema pravu na učestvovanje otvoreni, prema cilju je projektni, prema stepenu sprovođenja je jednostepeni konkurs, a po načinu predaje konkurs je anonimni.

4. Predmet i cilj Konkursa
Konkurstretirainfrastrukturni most i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)
Usvajanjem urbanističkoarhitektonskog rešenja stiču se, Zakonom predviđeni osnovi, za realizaciju daljih aktivnosti u cilju izgradnje infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu ( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra) sa krajnjim ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg snabdevanja centralne gradske zone toplotnom energijom

5. Opis konkursnog zadatka
Zadatak Konkursa je izrada urbanističko – arhitektonskog rešenja infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)
Planski osnov za urbanističko – arhitektonski konkurs je Plan detaljne regulacije“Kotlarnica na Međaju“( Sl.list grada Užica br.35/15)

6. Uslovi Konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture i građevinarstva, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost.Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih struka u cilju unapređenja konkursnog rešenja.Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

7. Obavezni uslovi za učešće na Konkursu
Obavezni uslovi za učešće na Konkursu su da konkursni rad mora biti:
• dostavljen na vreme i na način utvrđen Raspisom,
• izrađen u skladu sa tehničkim zahtevima i da sadrži sve delove koji su dati u Raspisu i Programu Konkursa.

8. Žiri Konkursa
• Despić Zoran dipl.ing.arh.
• Penezić Ruža dipl.ing.arh.
• Filipović Branko dipl.ing.maš.
• Kovačević Vladandipl.ing.maš.
• Melentijević Zoran dipl.pravnik

10. Konkursna dokumentacija sadrži:
• Raspis Konkursa,
• Program Konkursa u digitalnom formatu,
• Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3,
• geodetska podloga lokacije i neposrednog okruženja u digitalnom formatu,
• fotodokumentacija u digitalnom formatu.
11. Mesto i način preuzimanja konkursne dokumentacije
Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije, vrši se na internet stranici Naručioca_ ili ličnim preuzimanjem na adresi 31000 Užice, ulica Vukole Dabića broj:1, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova.

12. Konkursni rokovi
• Početak konkursnog roka / datum oglašavanja 08.08.2018. godine;
• Rok za postavljanje pitanja i obilazak lokacije je do 28.08.2018. godine,
• Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu: office@uzicerazvoj.uzice.rs
• Rok za odgovore na pitanja je 10.09.2018. godine,
• Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na e-mail adresi: office@uzicerazvoj.uzice.rsu roku od deset radnih dana od isteka roka za postavljanje pitanjado isteka roka za predaju radova;
• Rok za predaju radova je do 08.10.2018. godine,
• Radovi se moraju predati 08.10.2018. godine do 12:00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) na pisarnici Javnog preduzeća“Užice razvoj“Užice, sa adresom, 31000 Užice, Vukole Dabića broj:1, radovi koji stignu posle roka za predaju se neće uzimati u obzir prilikom razmatranja;
• Objavljivanje rezultata Konkursa i izveštaj rada Žirija je 09.10.2018. godine,
• Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Naručioca:www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Postkonkursne aktivnosti će trajati najkasnije do 23.10.2018.godine godine,
• O terminu za podizanje nenagrađenih konkursnih radova učesnici će biti obavešteni na internet stranici Naručioca: www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima Konkursa biće organizovana 23.10.2018.godine.

13. Sadržaj konkursnog rada
Konkursni rad je skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik Konkursa predaje na vrednovanje i izbor Žiriju. Učesnik može da preda samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i sastoji se od sledećih priloga u analognom i digitalnom obliku:
Tekstualni deo (analogni i digitalni oblik)
1. Opis i obrazloženje predloženog rešenja,
2. Okvirne predračunske vrednosti predloženog rešenja ,
• Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu,
1. Popunjeni prilozi (dati u konkursnoj dokumentaciji).
Grafički prilozi (analogni i digitalni oblik)
1. Kompoziciono rešenje fizičke strukture sa uređenjem otvorenih prostora sa elementima nivelacije, regulacije i oblikovanja prostora (R – 1:500);
2. Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja područja u okviru tražene granice Konkursa, sa uređenjem partera i potrebnim izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:500);
• Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja novoprojektovanog mosta sa uređenjem partera na kat. parceli 12048/1 KO Užice i potrebnim presecima (najmanje jedan presek kroz most) i izgledima (najmanje četiri izgleda) (R – 1:250);

Trodimenzionalna predstava predloženog rešenja područja u celini, i u segmentima kompjuterska prezentacija trodimenzionalnih prikaza i/ili radna maketa);
3. Prilog/prilozi po izboru.

• Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji (analogni oblik)
1. Prilog 1 – Ček lista,
2. Prilog 2 – Izjava,
3. Prilog 3 – Podaci za povraćaj rada.
Svi navedeni elementi, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, kao i popunjeni obrasci dati konkursnom dokumentacijom, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada.Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

14. Način tehničko – oblikovane obrade konkursnog rada
Tekstualni deo
• Opis i obrazloženje predloženog rešenja i okvirne predračunske vrednosti predloženog rešenja, na A4 formatu dostaviti u 6 primeraka;
• Tekstualno obrazloženje mora biti označeno istom šifrom kao grafički deo u gornjem desnom uglu naslovne strane, i numerisani u donjem desnom uglu;
• Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu dostaviti u 6 primeraka;
• Popunjeni prilozi (dati u konkursnoj dokumentaciji).
Grafički deo
• Grafički prilozi se dostavljaju na formatu B1, 100 x 70 cm u jednom primerku;
• Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, i numerisani u donjem desnom uglu.
Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji
• Prilozi 1, 2 i 3, dati konkursnom dokumentacijom, se dostavljaju u jednom primerku na način opisan Raspisom Konkursa.
Svi prilozi, grafički i tekstualni, se predaju u zatvorenom, neprozirnom paketu u kome mora biti:
1. spisak svih priloga (PRILOG 1 – ček lista) i
2. dve zatvorene koverte („AUTOR“ i „ADRESA ZA POVRATAK RADA“).
Na spoljašnjoj strani paket se označava samo istom šifrom.
Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu,
• Koverta sa naznakom „AUTOR“ treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu učesnika o prihvatanju uslova Konkursa i načina raspodele nagrada, kao i imena, adrese (poštanska i e-mail) i kontakt telefon autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada; autorski tim (koautori) ili pravna lica koja učestvuju u svojstvu učesnika obavezno navode lice ovlašćeno za zastupanje,(PRILOG 2 – izjava);
• Koverta sa naznakom „ADRESA ZA POVRATAK RADA“, treba da sadrži podatke o poštanskoj adresi na koju se, nakon Konkursa, dostavlja konkursni rad. (PRILOG 3 – podaci za povraćaj rada).
Učesnik može predati samo jedan konkursni rad.Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.
Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, tekstualni deo, koverte, izjave i paket, označavaju se istom šifrom.
Sve priloge, tekstualne i grafičke, obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u pdf formatu, u rezoluciji od 200dpi, na SD-u ili na fleš memoriji.
Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.
Kriterijumi Žirija za ocenu radova
Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz Programa Konkursa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
• Karakter i kvalitet novog urbanog identiteta područja u kontekstu slike grada;
• Urbanističko – arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike celine i karakterističnih delova:
• Odnos prema graditeljskom i kulturnom nasleđu i odnos prema širem okruženju,
• Odnos prema neposrednom okruženju i kontaktnom području;
• Programska i tržišna opravdanost predloženog rešenja;
• Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
• Sprovodljivost rešenja;
• Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

16. Iznos naknade za radove
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 3( tri) rada koji odgovaraju propozicijama Konkursa dodeliće se nagrade i to na sledeći način:
1. nagrada: 100.000,oo dinara
2. nagrada: 50.000,oodinara
3. nagrada: 30.000,oo dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost Raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade i otkupe.
Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom – Raspisom.

17. Način realizacije prvoplasiranog rada, pravne i finansijske posledice vezane za vrstu i visinu nagrada
Nagrađeni rad koristiće se u celosti, ili njegovim delovima predstavljaće sastavni deo tehničke dokumentacije i biće korišćen kao idejni koncept i projektni zadatak u postupku sprovođenja javne nabavke za izradu glavnog projekta za izgradnju infrastrukturnog mosta i redizajn postojećeg kolsko-pešačkog mosta u Užicu( na mestu bivšeg mosta Kralja Aleksandra)

• Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom i Raspisom;
• Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na Konkurs;
• Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava;
• Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivaču ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen;
• Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima, i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima;
• Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije;
• Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Naručilac može konsultovati autore nagrađenih i otkupljenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri (svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom);
• Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova;
• Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate Konkursa.
Sadržaj izjave učesnika
Učesnik Konkursa je anonimno fizičko ili pravno lice, ili više lica koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju, izradilo i predalo konkursni rad u skladu sa konkursnom dokumentacijom i Raspisom.
Sadržaj Izjave učesnika obuhvata sledeće:
• Ime i prezime (autora/članova autorskog tima, saradnika), adresa iz l.k. i br. l.k,
• Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika,
• Izjava o prihvatanju uslova Konkursa i načinu raspodele nagrada,
• Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora,
• Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen ili otkupljen,
• Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje ispunjava stručne i druge uslove prema Raspisu Konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na Konkursu,
• Način raspodele eventualne novčane nagrade date u procentima sa podacima za uplatu za navedena lica (autore i saradnike),
• Izjavu o saglasnosti da se na izložbi radova i u katalogu objavi ime(na) autora u slučaju da nije među nagrađenim radovima.

19. Jezik Konkursa
Konkurs se sprovodi na srpskom jeziku.

Izvor: uerazvoj.uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Zaplena kokaina u Užicu, jedna osoba uhapšena

Oglasna Tabla

Završetak izgradnje stanova u Sevojnu

Oglasna Tabla

Jeftina torta od keksa i čokolade koja se ne peče

Oglasna Tabla

Plan odvoženja kabastog otpada

Oglasna Tabla

Kokin Brod: Trobojkom brane svetinje

Oglasna Tabla

Karatisti KK „Užice“ odlični u Čačku

Oglasna Tabla

Đaci od danas ponovo u klupama

Oglasna Tabla

U Srbiji danas naoblačenje i kiša, do 14 stepeni

Oglasna Tabla

Konkursi za prijem kandidata u Vojnu akademiju u toku

Oglasna Tabla