13.7 C
Uzice
новембар 15, 2019
FOTO RAZGLEDNICA UŽIČKE VESTI

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), Odluke o budžetu grada Užica za 2018. godinu („Službeni list grada Užica“ broj 43/17) i člana 100. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica, broj 25/17 – prečišćen tekst), gradonačelnik  grada Užica, upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU GRADA UŽICA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2018. GODINU

  1. NAMENA SREDSTAVA I NJIHOV IZNOS

Sredstva namenjena za izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih medija, koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Užica za 2018. godinu, su u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 30.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 3.000.000, 00 dinara.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2018. godini.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre, sa važećom dozvolom RRA za emitovanje za područje grada Užica.

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa,

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do najvećeg iznosa koji se odobrava po projektu a koji je utvrđen konkursom.

3. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi za ocenu projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja a posebno:

a) Značaj projekta sa stanovišta:
– ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
– ostvarivanje namene konkursa;
– usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.

b)  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
– stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
– merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
– razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
– stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

v) Kapaciteti sa stanovišta:
– stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
neophodni resursi za realizaciju projekta;
– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

g) Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima a posebno:
–  da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
– dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su javno informisanje stanovnika grada Užica o sledećim temama:

  • zbivanjima na lokalnom nivou,

  • zbivanjima u obrazovanju, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, sportu, turizmu,

  • zbivanjima u privredi, preduzetništvu i poljoprivredi,

  • zdravlju ljudi, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi,

  • ljudskim pravima, razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

Napomena: Informisanje o radu organa grada Užica  nije deo javnog interesa

4. ROKOVI

Konkurs je otvoren  20 dana  (slovima: dvadeset dana) od dana objavljivanja u nedeljnim novinama „Vesti“.

5. PRIJAVA

Prijava se podnosi u 4 (četiri) primerka na obrascima koje je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja (Obrazac 1.1 i 1.2) a koji se mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada Užica www.uzice.rs

Podnosilac projekta dužan je da, uz popunjen formular prijave, podnese i sledeću dokumentaciju :

  1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre,

  2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre,

  3. dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske medije,

  4. overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja).

– opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijal, materijal na CD-u i sl.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi na pisarnici grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje ili poštom, preporučenom pošiljkom, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane kao ni prijave uz koje nije dostavljen nijedan propisani dokument naveden u konkursu.

6. OCENA PROJEKATA

Prijave na konkurs biće ocenjene prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vršiće stručna komisija od 3 (tri) člana. Izuzetno, u slučaju da na konkurs bude podneto preko 50 projekata, gradonačelnik će imenovati Komisiju od 5 (pet) članova.

7. POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA ČLANOVE KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, zainteresovani za rad u komisiji da dostave predloge za članove komisije.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja konkursa.

Članove stručne konkursne komisije imenuje gradonačelnik. Za člana komisije imenuje se lice koje je nazavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

8. NAPOMENE

Obrazloženo Rešenje o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik Užica, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnom sajtu grada Užica.

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

9. OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na zvaničnom sajtu grada Užica www.uzice.rs i u nedeljnim novinama “Vesti“.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/590-150, ili lično, u kancelariju broj 40, zgrada grada Užica, radnim danima od 07,30 – 15,00 časova.

Kontakt osoba: Slađana Mitrović.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
GRADONAČELNIK
II broj 651-1/18
17. januar 2018. godine
UŽICE

GRADONAČELNIK

Tihomir Petković

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

obrazac-1budzet-projekta

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Sprečiti moguće posledice RSV virusa kod dece

Oglasna Tabla

Održana trbina „Traganje za smislom“

Oglasna Tabla

Saslušani osumnjičeni za krađu dokumenata iz srpske fabrike oružja: Trojica Srba i Albanac iza rešetaka 30 dana

Oglasna Tabla

Milutin je ispao iz čamca i stradao: Ronioci pronašli telo Užičanina koji se utopio u Zlatarskom jezeru

Oglasna Tabla

Ističe rok za plaćanje 4. rate poreza na imovinu

Oglasna Tabla

II nagrada na Međunarnom sajmu urbanizma u Nišu

Oglasna Tabla

Nađeno beživotno telo žene u kući na Zlatiboru, muškarac povređen

Oglasna Tabla

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme

Oglasna Tabla

Nisu hteli da zakrpe rupu, onda je Milan u rupu na sred puta posadio cveće, problem je rešen hitno ( FOTO)

Oglasna Tabla