ОГЛАСНА ТАБЛА
ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА УЖИЧКЕ ВЕСТИ

Јавни позив за избор кандидата за закључење Уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара

Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

  Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију

На основу члана 37. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и чл. 6. и чл.7. Правилника о условима и начину за избор кандидата за стручно оспособљавање за комуналног милиционара број 06-14/22-7 од 28.02.2022.године  Град Ужице – Градскa управa за инспекцијске послове и комуналну милицију оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

I

                У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 37. Зaкoнa o кoмунaлнoj милициjи („Службeни глaсник РС“, брoj 49/19) рaсписуje сe поновни Jaвни пoзив зa избoр кaндидaтa зa зaкључивaњe угoвoрa o стручнoм oспoсoбљaвaњу зa oбaвљaњe пoслoвa кoмунaлнoг милициoнaрa.

Прoгрaм стручнoг oспoсoбљaвaњa спрoвoди министaрствo нaдлeжнo зa унутрaшњe пoслoвe, у сaрaдњи сa министaрствoм нaдлeжним зa систeм лoкaлнe сaмoупрaвe.          

Уговор о стручном оспособљавању може се закључити са кандидатом који испуњавају опште услове за заснивање радног односа у органима локалне самоуправе и то:

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2) да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци;

3) да му раније није престао радни односу државном органу, органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Поред општих услова из става 1. овог члана, кандидат мора да испуњавати и посебне услове из члана 35. Закона о комуналној милицији (“Службени лист Р. Србије”, број 49/2019) и то да:

1) има психофизичку способност потребну за обављање послова комуналне милиције;

2) не постоје безбедносне сметње за обављање послова комуналних милиционара;

3) има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање једну годину радног искуства у струци.

Уговор о стручном оспособљавању може се закључити само са кандидатом који је незапослено лице.

II

          Број кандидата са којима се закључује уговор о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара је 8 (осам).

Са кандидатима, који буду изабрани, закључује се уговор о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара и исти се упућују на обуку о трошку Града Ужица.

Након успешно завршене обуке, кандидати полажу испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног милиционара, након чега добијају сертификат.

Кандидат који успешно заврши обуку има право да учествује на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места комуналног милиционара.

III

       Кандидат, прилаже пријаву на јавни позив која садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа са кратким описом послова које је кандидат на радном месту обављао. Пријава мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву са биографијом, кандидат прилаже следеће доказе:

– уверење о држављанству,

– извод из матичне књиге рођених,

– диплома о стеченом средњем образовању у четворогодишњем трајању,

– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања јавног позива).

За учеснике јавног позива који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидат доставља уверење са евиденције Националне службе за запошљавање најкасније 8 дана пре закључивања уговора о стручном оспособљавању.

     Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Потребно је да учесник јавног позива, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Града Ужица (https://uzice.rs/clanci/objave/konkurs/) и објављен је уз Јавни позив.

IV

      Поступак избора кандидата одвијаће се у више фаза.

У првој фази врши се провера испуњености општих и то увидом у документацију коју је кандидат доставио уз пријаву. Кандидат који није доставио прописану документацију обавештава се о резултату провере испуњености и не позива се да учествује у следећој фази изборног поступка.

У другој фази Комисија за избор кандидата обавља усмени разговор са кандидатима који су прошли прву фазу ради предочавања захтева посла, услова рада, права и обавеза комуналног милиционара, провере социјалних вештина и вештине комуникације кандидата (разговетан говор, јасно изражавање, асертивност, способност описивања простора и др.), мотивисаности за послове комуналног милиционара и др.

У трећој фази  врши се безбедносна провера кандидата од стране Министарства унутрашњих послова на основу података из прописаног упитника који кандидат попуњава.

У четвртој фази Комисија, по спроведеном поступку безбедносне провере, саставља списак кандидата који се упућују на лекарски преглед у Завод за здравствену заштиту припадника Министарства унутрашњих послова ул. Дурмиторска бр.9 у Београду. Све трошкове у вези са обављањем прегледа (трошкови прегледа, израда уверења), сноси кандидат, уплатом новчаних средстава директно на рачун Завода, о чему као доказ, код себе мора имати примерак уплатнице.

У петој фази са кандидатима за које је утврђено да не постоје безбедносне сметње као и да испуњавају законом прописане психофизичке услове Комисија обавља усмени разговор ради провере знања из области Закона о комуналној милицији, (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закони 157/2020 – др. закон).

Разговори са кандидатима обавиће се у  просторијама Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију. Кaндидaти ћe o дaтуму и врeмeну прoвeрe знaњa и спoсoбнoсти бити нaкнaднo oбaвeштeни нa кoнтaктe (брojeвe тeлeфoнa), кoje нaвeду у свojим приjaвaмa.

IV

        Овај Јавни позив се објављује на интернет презентацији Града Ужица https://uzice.rs/clanci/objave/konkurs/, а у дневним новинама “Вечерње новости” објављује се обавештење о јавном позиву и адреса интернет презентације на којој је објављен Јавни позив.

        Пријава на јавни позив подноси се Комисији за спровођење јавног позива, преко писарнице Градске управе, или путем поште на адресу: Град Ужице, 31000 Ужице Димитрија Туцовића 52 са назнаком: За јавни позив за закључивање уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара – НЕ ОТВАРАТИ.

       Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања обавештења о Јавном позиву у дневним новинама “Вечерње новости”.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Зоран Милитаров

Неопходну документацију можете преузети ОВДЕ
Град Ужице
Podeli članak

Komentari

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

Дино турнеја у градовима суседних држава (видео)

ОГЛАСНА ТАБЛА

Спортске игре младих од данас у Љубовији

ОГЛАСНА ТАБЛА

Сутра бесплатни превентивни прегледи у Домовима здравља широм Србије

ОГЛАСНА ТАБЛА

Велики успех младих атлетичара Младости из Ужица у Дервенти (ВИДЕО)

ОГЛАСНА ТАБЛА

Да ли ће доћи до поскупљења јаја за Васкрс

ОГЛАСНА ТАБЛА

Када треба фарбати јаја за Васкрс да би породицу пратили напредак и благостање

ОГЛАСНА ТАБЛА

Љубивоје Ршумовић: Купујте деци књиге, па макар их они и поцепали

ОГЛАСНА ТАБЛА

Појачана контрола саобраћаја до 1. маја

ОГЛАСНА ТАБЛА

Временска прогноза за суботу – 20. април

ОГЛАСНА ТАБЛА