OГЛАСНА ТАБЛА
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Комисија за обнову фасада стамбених зграда
II број :401-267/22
Датум: 21.04.2022. године
У ж и ц е

 

О Д Л У К А

о расписивању јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда

На основу Одлуке градоначелника о расписивању јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда II број 401-267/22 од 21.04.2022. године, као и члана 10 и члана 12. Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/2017 и 6/2018), град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда

на територији града Ужица

 

  1. Право учешћа на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда имају стамбене и стамбено – пословне зграде које су намењене за становање и састоје се од најмање пет станова.
  2. Право учешћа имају и стамбене и стамбено-пословне зграде у оквиру просторно културно- историјских целина које се суфинансирају, без обзира на број станова.
  3. Уз пријаву овлашћено лице стамбене зграде је дужно да поднесе следећу документацију:

Уз захтев за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде, управник је дужан да достави податке и документацију:

а) Име и презиме и ЈМБГ/пословно име и ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова);

б) Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;

Напомена: До устројавања регистра стамбених заједница и избора управника стамбене зграде, пријаву на учешће на конкурсу за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде може поднети председник скупштине стамбене зграде.

в) Име и презиме и адресу управника зграде, извод из судског регистра, телефон, мобилни телефон, е-mail адреса;

г) Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;

д) Техничку документацију у складу са посебним прописима: копију грађевинске и употребне дозволе, односно доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда легализована/озакоњена, као и решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање;

ђ) Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом (ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене зграде;

е) Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који је саставни део техничке документације.

ж) Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове фасада доставља се и текстуални и графички део техничке документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања.

з) Предмер и предрачун радова у коме су посебно исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних делова и град Ужице) и радови које у целости финансирају власници посебних делова.

Напомена: Техничку документацију за грађевину може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта и који имају одговарајуће стручне резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.

  1. Рок за подношење пријава је од дана објављивања на званичном сајту града Ужица закључно са 21.05.2022. године.
  2. Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.
  3. Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као «обавезна садржина пријаве».

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације од Радмила Баћковић Шојић, на телефон број 031/592-402.

Пријавe се подносe на следећу адресу:

Град Ужице

Градска управа за инфраструктуру и развој

Димитрија Туцовића 52

31 000 Ужице

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

ПИО фонд остао без великог броја пензионера

ОГЛАСНА ТАБЛА

Миленка из Нове Вароши још увек нема, нестао пре 20 дана породица трага за њим

ОГЛАСНА ТАБЛА

Тиодоровић: Разматрамо одлагање школске године и опцију да се одељења са 30 ученика деле

ОГЛАСНА ТАБЛА

Буктиња прогутала Фиат Пунто: Запалило се возило испред зграде у Ужицу

ОГЛАСНА ТАБЛА

Сунчан и топао летњи дан у Србији: Највиша дневна температура 35 степени

ОГЛАСНА ТАБЛА

Због кријумчарења наркотика у Пријепољу ухапшен пар из Подгорице

ОГЛАСНА ТАБЛА

Мушкарац теже повређен након пада са мотора у Бродареву

ОГЛАСНА ТАБЛА

У ритму недеље са Браниславом Митровићем (ВИДЕО)

ОГЛАСНА ТАБЛА

РЕКОРД У УЖИЦУ! 3.200 људи на Слободи, само за 50 људи мање него ли у читавом колу Суперлиге!

ОГЛАСНА ТАБЛА