Огласна табла
УЖИЧКЕ ВЕСТИ ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA,
OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
IV broj 111-4/19
11.04.2019. godine
UŽICE

  

            Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („ Sl. glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018)  čl. 11.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave («Sl. glasnik RS», broj 95/2016) i  Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-1922/2019 26.02.2019. godine,   Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti Grada Užica,  oglašava

 

JAVNI  KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH  RADNIH MESTA

       

 

Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti

II Radna  mesta koja se  popunjavaju:                                                                  

  1. Unapređenje i upravljanje ljudskim resursima

Opis posla:  Prati i analizira strateška dokumenta i propise iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu u oblasti kreiranja programa obuka i razvija saradnju sa organizacijama i institucijama u oblasti upravljanja ljudskim resursima, učestvuje u pripremi Nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, učestvuje u pripremi nacrta Kadrovskog plana, u vođenju kadrovske evidencije, učestvuje u analizi, proceni i pripremi predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za njegovo izvršenje, organizuje i učestvuje u analizi efekata internog i eksternog stručnog usavršavanja, učestvuje u uspostavljanju i razvijanju sistema ocenjivanja rada službenik i obavlja ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka, u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, poznavanje strateškog planiranja, poznavanje propisa i metodologije vezane za stručno usavršavanje i ocenjivanje službenika u jedinicama lokalne samouprave i  veština komunikacije- usmena provera.

  1. Poslovi lokalne kancelarije za mlade

Opis posla:  Sprovodi i prati omladinsku politiku-inicira izradu i prati sprovođenje LAP (lokalne strategije za mlade), predlaže budžet za realizaciju LAP-a, učestvuje u postupku sprovođenja konkursa za realizaciju LAP-a, inicira pripremu projekata za konkurse na nacionalnom nivou, priprema i realizuje projekte za mlade, učestvuje u postupku sprovođenja konkursa za realizaciju LAP-a, prati potrebe mladih analizom trendova, stanja i potreba, sprovodi istraživanje o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici, vodi bazu podataka o aktivnim udruženjima mladih, obezbeđuje podršku u radu Saveta za mlade i drugim komisijama i radnim telima, obavlja poslove učeničkog i studentskog standarda u postupku ostvarivanja prava na stipendije i kredite.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje  na osnovnim akademskim studijama u  obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,   najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o mladima, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,  poznavanje strateškog planiranja i upravljanja projektnim ciklusom i veština komunikacije – usmena provera.

III Mesto rada: Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52.

IV Adresa na koju se podnose  prijave za javni konkurs: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti Grada Užica,  Konkursna komisija, 31000 Užice, ul. Dimitrija Tucovića 52, sa naznakom

» Za javni  konkurs».

Rok za podnošenje prijava na javni  konkurs je 15 dana, od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Večernje novosti“.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom  konkursu: Gordana Đorđević, tel. 031/590-162.

VII  Opšti uslovi za rad na radnim mestima: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni  konkurs:

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

-izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to učiniti organ ;

-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu ( kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

-original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (uverenje MUP-a- Policijske uprave);

-za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave, dokaz  da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

dokaz o poznavanju rada na računaru (sertifikat, diploma, potvrda o završenoj obuci).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika. Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine, u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom  o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16) propisano je između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (čl. 9. st. 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (čl. 103. st.3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti-da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, biće obavešteni na   brojeve telefona i adrese koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:  Za kandidate koji ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu, probni rad je obavezan u trajanju od  6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se u radni odnos, pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  a u dnevnim novinama „Večernje novosti“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Obrazac izjave  kojom se  stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ili će to učiniti organ umesto stranke, može se preuzeti na internet prezentaciji Grada Užica www.uzice.rs,  ili  u Uslužnom centru Gradskih uprava  Grada Užica, kancelarija br.12.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                                             VD NAČELNIK

                                                                             Gordana Urošević

VIŠE NA + KONKURSNA DOKUMENTACIJA

uzice.rs

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Бачено је 37.000 касетних бомби и 15 тона уранијума: Дан почетка НАТО агресије на СР Југославију

ОГЛАСНА ТАБЛА

Нове цене горива које ће важити до 31. марта

ОГЛАСНА ТАБЛА

Влада донела решење: Поскупљују путарине, ево ко има попуст

ОГЛАСНА ТАБЛА

Туберкулоза јесте болест прошлости, али и девети узрок смртности у свету

ОГЛАСНА ТАБЛА

О значају пословања у туризму са основцима у Кривој Реци

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ученици осмог разреда полажу данас пробни завршни испит из математике

ОГЛАСНА ТАБЛА

ЗЛОЧИН КОЈИ ЈЕ ОСТАО НЕКАЖЊЕН: Навршава се 24 године од НАТО агресије на Савезну Републику Југославију

ОГЛАСНА ТАБЛА

Временска прогноза за петак – 24. март 2023.

ОГЛАСНА ТАБЛА

Пријем за племените и храбре Ужичанке

ОГЛАСНА ТАБЛА