Огласна табла
СРБИЈА ФОТО РАЗГЛЕДНИЦА

Дрва и пелет јефтинији 30 одсто: Ово су цене тоне пелета и кубика дрва

За то­ну пе­ле­та тре­ба издво­ји­ти од 30.000 до 36.000 ди­на­ра, док ку­бик др­ва ко­шта од 5.200 до 10.500

Гра­ђа­ни ко­ји се гре­ју на др­ва и пе­лет већ оби­ла­зе сто­ва­ри­шта и ку­пу­ју за сле­де­ћу гре­ј­ну се­зо­ну, бу­ду­ћи да је, у од­но­су на мај про­шле го­ди­не, огрев са­да је­ф­ти­ни­ји и до 30 од­сто.

На др­ва и пе­лет у Ср­би­ји се гре­је го­то­во по­ло­ви­на до­ма­ћин­ста­ва, а на сто­ва­ри­шти­ма ра­д­но као пред гре­ј­ну се­зо­ну. Сна­б­де­ва­чи ка­жу да су испо­ру­ке сва­код­не­в­не, јер су мно­ги гра­ђа­ни већ упла­ти­ли огрев, а оче­ку­ју још ве­ћу по­тра­жњу.

– Не­дав­но, по­сле 1. ма­ја, по­че­ло је и ин­те­ре­со­ва­ње за огре­в­но др­во. Са­ми зна­мо ка­ква је би­ла про­шла го­ди­на, на­ро­чи­то дру­га по­ло­ви­на, па је на­род по­чео ра­ни­је да ку­пу­је. Са­мим тим, јер је ве­ћа по­ну­да, по­во­љ­ни­је су це­не и ве­ћи је избор – ре­као је за РТС вла­сник јед­ног бео­гра­д­ског сто­ва­ри­шта.

За то­ну пе­ле­та тре­ба издво­ји­ти од 30.000 до 36.000 ди­на­ра, док су др­ва на­ј­је­ф­ти­ни­ја на ју­гу зе­мље, а на­ј­ску­пља у Во­ј­во­ди­ни. Ку­бик је на­ј­је­ф­ти­ни­ји у про­да­ји на ка­мио­ну – 7.500 док на сто­ва­ри­шти­ма ко­шта од 8.000 до 10.500 ди­на­ра. Знат­но по­во­љ­ни­је, др­ва се мо­гу ку­пи­ти и ди­ре­к­т­но у га­здин­стви­ма „Ср­би­ја­шу­ма“. Це­на ку­би­ка је 5.200 ди­на­ра.

– Де­сет и по хи­ља­да је исце­па­но др­во, а ка­да је у пи­та­њу ме­та­р­ско др­во, це­не су са­да око 9.000 ди­на­ра на ве­ћи­ни сто­ва­ри­шта. Це­на ва­ри­ра од сто­ва­ри­шта до сто­ва­ри­шта. Она сто­ва­ри­шта ко­ја су пу­на и на ко­ји­ма про­да­ја иде не­што сла­би­је са­да ну­де одре­ђе­не ак­ци­је, па та­ко има­мо си­туа­ци­ју да се на јед­ном сто­ва­ри­шту бу­ко­ва ме­три­ца про­да­је по це­ни од 9.000 ди­на­ра, а хра­сто­ва 8.000 ди­на­ра – ка­же за РТС Бран­ко Гла­во­њић, про­фе­сор Шу­ма­р­ског фа­ку­л­те­та у Бео­гра­ду.

Стру­ч­ња­ци са­ве­ту­ју да ра­ни­ја ку­по­ви­на огре­ва до­но­си ве­ћу ко­ри­ст: др­ва на­ј­ви­ше то­пло­те да­ју ка­да су про­су­ше­на, це­на је по­во­љ­ни­ја, а мно­га сто­ва­ри­шта омо­гу­ћа­ва­ју пла­ћа­ње на ра­те.

– Ми­слим да су мај ме­сец и не­г­де још пр­ва по­ло­ви­на ју­на пра­во вре­ме за то, из прос­тог ра­зло­га, за­то што ће си­гу­р­но, ка­ко се при­ми­че гре­ј­на се­зо­на, це­не ићи на­ви­ше – на­по­ми­ње Гла­во­њић.

У Удру­же­њу фа­бри­ка пе­ле­та, ко­је има 80 чла­но­ва, ка­жу да је прои­звод­ња но­р­ма­ли­зо­ва­на.

Курир.рс

Podeli članak

Komentari

NAJNOVIJE VESTI

Грађани опрезнији са зајмовима због све скупљих некретнина

ОГЛАСНА ТАБЛА

Завршница Базума у Ужицу: Џез на српски начин

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ево где у Србији просечне плате имају шест цифара

ОГЛАСНА ТАБЛА

Дојаве о бомбама у школама широм Србије – Родитељима речено да не доводе децу на наставу

ОГЛАСНА ТАБЛА

Спремност у свим ситуацијама

ОГЛАСНА ТАБЛА

Временска прогноза за понедељак 29.05.

ОГЛАСНА ТАБЛА

Невреме правило хаос у деловима Србије: Ванредно у околини Пожеге и Ужица, путеви у Златиборском округу оспособљени

ОГЛАСНА ТАБЛА

Почињу пријаве за нових 100.000 ваучера за одмор у Србији

ОГЛАСНА ТАБЛА

Зарада у овом послу иде и до 200.000 месечно! Жене су главне у овој бранши, а почетна улагања нису велика

ОГЛАСНА ТАБЛА